text.skipToContent text.skipToNavigation

Doprava zdarma k 69 partnerom Škoda po celom Slovensku.

Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP" alebo "Obchodné podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Škoda Auto Slovensko s.r.o., so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO 31347215, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 4775/B (ďalej len "Škoda Auto Slovensko" “ alebo "Predávajúci") a zákazníkom, súvisiace s užívaním internetového obchodu Škoda E-Shop, dostupného na adrese http://eshop.skoda-auto.sk (ďalej len "e-shop") a najmä s predajom tovaru, či ponukou tovaru na predaj cez tento e-shop.

Predávajúci sa považuje za obchodníka podľa § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník).

Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese eshop.skoda-auto.sk (ďalej len „Zákazník“).

Zákazníkom je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania (definícia podľa § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník)

Podnikateľom sa rozumie ten, kto sústavne vykonáva samostatnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú  zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu. Ak uvedie Zákazník v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), berie tým na vedomie, že sa na neho vzťahujú pravidlá VOP pre podnikateľov.

Predajcom je zmluvný partner Škoda Auto Slovensko (ďalej len "Partner Škoda E-Shopu").

Tieto Obchodné podmienky sú dostupné na adrese eshop.skoda-auto.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Zákazníkom.

Práva a povinnosti medzi Škoda Auto Slovensko a Zákazníkom sa riadia právom Slovenskej republiky s výnimkou kolíznych noriem. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa vylučuje.

Kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu je možné uzavrieť v jazyku slovenskom a anglickom.

Ponuka v e-shope platí do vypredania zásob.

V prípade rozporu medzi týmito Obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Občiansky zákonník a zákon č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) majú prednosť všeobecne záväzné právne predpisy.
 

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Objednávka, jej potvrdenie a uzavretie kúpnej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na e-shope. Objednávku vytvára Zákazník prostredníctvom e-shopu. Pred uskutočnením objednávky je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávka je odosielaná Zákazníkom Predávajúcemu priamo z prostredia e-shopu, elektronickou cestou. Takto odoslaná objednávka je platným a záväzným návrhom kúpnej zmluvy, ak obsahuje všetky náležitosti vyžadované objednávkovým formulárom.

Odoslaním objednávky Zákazník zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

Prijatie Zákazníkom odoslanej objednávky Predávajúci potvrdí na adresu elektronickej pošty Zákazníka.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku najmä v nasledujúcich prípadoch:

(a) Zákazník v minulosti neodobral, či riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar;

(b) tovar už nie je možné dodať, ani nahradiť iným tovarom, alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a Zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci Zákazníka o tejto skutočnosti informuje;

(c) objednávka obsahuje viac ako 4 kusy s aspoň jednou položkou so zľavou a zároveň Zákazník uplatňuje zľavový kód.

(d) Zákazník uplatňuje v objednávke viac ako jeden zľavový kód alebo sú v nej produkty s jednotkovou cenou nižšou ako 0,10€;

(e) tovar je na stránkach e-shopu umiestený s chybnou čiastkou, tj. nižšou ako je bežne ponúkaná a nejedná sa o zľavovú akciu.

Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Predávajúcim vzniká zaslaním potvrdenia objednávky, ktoré je Predávajúcim zaslané Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu jeho elektronickej pošty. Kúpna zmluva nie je po svojom uzavretí Predávajúcim archivovaná a nie je prístupná. Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Opravu chýb, vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky vykonáva Zákazník telefonicky na infolinke číslo 0800 124 125 alebo e-mailom na infolinka@skoda-auto.sk

Predávajúci v súvislosti s užívaním e-shopu neposkytuje možnosť hodnotenia produktov, ktoré predáva alebo poskytuje.


2.2 Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy

Zákazník je podľa kúpnej zmluvy povinný predovšetkým odobrať objednaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu, vrátane expedičného poplatku, ak je účtovaný a splniť ďalšie nižšie uvedené povinnosti. Predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný najmä dodať objednaný tovar a splniť ďalšie nižšie uvedené povinnosti.

(a) Kúpna cena

Kúpna cena je cena uvedená u objednávaného tovaru v katalógu e-shopu, v okamihu odoslania objednávky Zákazníkom. Všetky ceny v katalógu e-shopu sú udávané v eurách (€), vždy vrátane DPH.
Ak nie je uvedené inak, vzťahujú sa uvedené ceny na vybraný druh tovaru podľa popisu.

V prípade, že je na produkt poskytnutá zľava, je u predmetného produktu okrem aktuálne platnej nákupnej ceny – akciovej ceny, taktiež zobrazená predchádzajúca nákupná cena, ktorá je najnižšou nákupnou cenou, za ktorú bol predmetný produkt v ponuke na e-shope za posledných 30 dní pred poskytnutím zľavy.

Táto predchádzajúca nákupná cena je na e-shope zobrazená ako preškrtnutá a predstavuje základ pre výpočet uvedenej zľavy v percentách.

Tovar vyžadujúci odbornú montáž môže byť Zákazníkovi namontovaný autorizovaným servisným partnerom značky Škoda. Montáž nie je súčasťou ceny za tovar a suma za montáž bude účtovaná Zákazníkovi priamo týmto autorizovaným servisným partnerom podľa jeho cenníka.

(b) Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v neporušenom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavený návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamom záručných a pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé a v zmysle slovenských právnych predpisov. Predávajúci je povinný plniť svoje záväzky riadne, včas a s náležitou starostlivosťou a je tiež povinný chrániť v rámci svojich možností primeraným spôsobom práva a oprávnené záujmy Zákazníka.

Predávajúci doručí tovar Zákazníkovi spravidla do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

Miestom doručenia a dodania tovaru je adresa doručenia, uvedená Zákazníkom v objednávkovom formulári alebo adresa Partnera Škoda E-Shopu, uvedená taktiež v objednávkovom formulári. Predávajúci nevykonáva
rezerváciu tovaru. Tovar je expedovaný až po pripísaní kupnej ceny za tovar, vrátane expedičného poplatku za poštovné a balné na účet Predávájúceho.

(c) Predávajúci doručuje tovar podľa voľby Zákazníka (ak nie je pri produkte uvedené inak):
 
(i) prostredníctvom zásielkovej služby Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Praze, oddiel C, vložka 52346,

 (ii) v prípadoch nadrozmerných zásielok prostredníctvom doručovacej služby Geis CZ s.r.o., IČ 44567359, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Plzni, oddiel C, vložka 14475,

  (iii) prostredníctvom doručovacej služby Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306, zapísanej v obchodnom registri Městského soudu v Praze, spisová značka C 139387,

  (iv) doručením k vybranému Partnerovi Škoda E-Shopu, ktorého si Zákazník zvolil v zozname Partnerov pri tvorbe objednávky.

(d) Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete TU.


(e) Platobné podmienky

Pre platbu možno využiť nasledovný spôsob

                (i)    platba on-line platobnou kartou; (MasterCard alebo Visa)

(ii)  platba vopred prevodom na bankový účet, ak sa nepodarí platba kartou a zákazník bude zo strany E-shopu následne informovaný o tejto platobnej možnosti 

(f) Poukaz na zľavu (kupón)

Hodnotový poukaz na zľavu v €, vystavený Predávajúcim, je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke e-shopu, v kroku pri platbe vytvorenej objednávky. Hodnota poukazu je uvedená na každom poukaze s DPH a uplatňuje sa ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH. Nie je možné jeho uplatnenie rozdeliť do viacerých častí. Hodnota objednávaného tovaru musí byť vyššia minimálne o 1,00 € ako je hodnota poukazu plus poplatok za doručenie objednávky. Nedoplatok za objednaný tovar, presahujúci hodnotu poukazu na zľavu, je potrebné doplatiť úhradou platobnou kartou pri uložení objednávky.

Poukaz na zľavu nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, že Zákazníkovi vznikne nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri objednávke uhradenej poukazom na zľavu v €, Zákazníkovi nevzniká právny nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme nového poukazu na zľavu v rovnakej hodnote, ale ostáva mu právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Zľavový poukaz s uvedenou % zľavou, vystavený Predávajúcim, je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke e-shopu, v kroku pri platbe vytvorenej objednávky. Zľava v % sa odpočíta z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH. V prípade, že Zákazníkovi vznikne nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri objednávke, s použitím zľavového poukazu v %, nevzniká Zákazníkovi právny nárok na nový zľavový poukaz.

Zľavový poukaz je možné použiť len jednorazovo a len v dobe jeho platnosti. Do jednej objednávky je možné vložiť len jeden zľavový poukaz.

(g) Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný tovar od prepravcu / Partnera Škoda E-shopu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi / Partnerovi Škoda E-shopu. V prípade zistenia porušenia či poškodenia, odporúčame Zákazníkovi zásielku vo vlastnom záujme odmietnuť. Podpisom dodacieho listu/faktúry Zákazník bez výhrady potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Zákazníka úplným zaplatením kúpnej ceny a prevzatím tovaru.

(h) Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:

 (i) v čase od uzavretia kúpnej zmluvy na tovar, do okamihu pripísania kúpnej ceny za tovar vr. expedičného poplatku za poštovné a balné, dôjde k vypredaniu zásob alebo k nedostupnosti tovaru ;

 (ii) výrobca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno   od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, najmä v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (cene zjavne inej resp. výrazne nižšej ako je cena pre tento druh a typ   tovaru obvyklá, napr. o 50% nižšia cena, mylné uvedenie dvoch číslic namiesto troch a podobne, iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď.) Predávajúci je povinný Zákazníka o tejto skutočnosti okamžite informovať a vrátiť mu už zaplatenú čiastku za tovar dohodnutý v   kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet, z ktorého Zákazník platbu realizoval;

 (iii) Zákazník nesplní svoj záväzok zaplatiť kúpnu cenu vrátane expedičného poplatku;

 (iv) Zákazník iným podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy či v súvislosti s ňou.

 (v) Zákazník do 14 dní tovar neprevzal napriek opakovanej výzve.


(i) Odstúpenie od kúpnej zmluvy Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľ, bez uvedenia dôvodov

Zákazník - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy postačuje, aby zákazník - spotrebiteľ odoslal odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Zákazník – spotrebiteľ je povinný doručiť odstúpenie od zmluvy Predávajúcemu e-mailom na adresu infolinka@skoda-auto.sk

Formulár na odstúpenie od zmluvy je na stiahnutie TU.

V prípade odstúpenia od zmluvy je Zákazník - spotrebiteľ povinný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy, osobne odovzdať vybranému Partnerovi Škoda E-Shopu na jeho adrese, uvedenej v zozname Partnerov Škoda E-Shopu., alebo tovar odoslať poštou na vlastné náklady na adresu: DANUBIASERVICE a.s., Škoda E-Shop, Rožňavská 30, 821 04 Bratislava.

Zákazník - spotrebiteľ je povinný vrátiť Predávajúcemu späť nepoškodený tovar bez známok používania alebo opotrebenia, pokiaľ možno v pôvodnom obale.

Platbu Predávajúci vráti najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, Zákazník je však povinný doručiť tovar najneskôr do 14 dní od dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy alebo preukázateľne informovať Predávajúceho o tom, že bol tovar odoslaný. Vrátené budú všetky platby, ktoré predávajúci od Zákazníka - spotrebiteľa prijal, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v závislosti od Zákazníkom - spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania Predávajúcim ponúkaný). Predávajúci je oprávnený z vrátenej sumy odpočítať pomernú časť kúpnej ceny zodpovedajúcej zníženiu hodnoty veci. Za zníženie hodnoty veci sa nepovažuje bežné užívanie veci pred odstúpením od kúpnej zmluvy.

Náklady na vrátenie tovaru znáša Zákazník.

Pre vrátenie platieb bude použitý rovnaký platobný prostriedok, ktorý Zákazník - spotrebiteľ použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak. Táto dohoda musí byť vždy komunikovaná prostredníctvom Infolinky 0800 124 125.

Partner Škoda E-Shopu sprostredkováva vrátenie tovaru a vykonáva základnú kontrolu kvantity a kvality tovaru. Právo na finálne rozhodnutie o uznaní / neuznaní odstúpenia od zmluvy má Škoda Auto Slovensko ako predávajúci.

Zákazník - spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorý vyžaduje odbornú montáž, a to v takom prípade, že tovar už bol Zákazníkovi – spotrebiteľovi na základe jeho požiadavky namontovaný, ako aj v ďalších prípadoch, uvedených v Občianskom zákonníku; najmä nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Zákazníka - spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

(j) Práva z vadného plnenia

Ak pôjde zo strany Predávajúceho o vadné plnenie, ktoré nepodstatným spôsobom porušuje kúpnu zmluvu, má Zákazník právo na dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny; ak nemožno vadu tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu, môže Zákazník požadovať dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané (v prípade časti tovaru iba túto časť);

Ak neodstráni Predávajúci vadu tovaru včas alebo vadu tovaru odmietne odstrániť, môže Zákazník od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.

Ak poruší Predávajúci kúpnu zmluvu podstatným spôsobom, má Zákazník právo na:
- odstránenie chyby dodaním nového alebo dodanie chýbajúceho tovaru;
- jeho opravu;
- primeranú zľavu z kúpnej ceny;
- odstúpenie od kúpnej zmluvy;

s tým, že spolu s oznámením vady alebo bez zbytočného odkladu musí Zákazník oznámiť, aké právo si zvolil, voľbu nemôže bez súhlasu Predávajúceho meniť. 

(k) Vybavenie reklamácie

Zákazník je povinný bezprostredne po dodaní tovaru tento tovar skontrolovať a bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o prípadných zistených vadách. Pokiaľ Zákazník zistí akýkoľvek zjavný rozdiel alebo rozpor medzi kúpnou zmluvou, či údajmi uvedenými na dodacom liste a skutočne dodaným tovarom (napríklad v druhu alebo množstve) alebo ak s dodávkou neprijme správne vyplnenú faktúru, je povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru informovať Predávajúceho.

Tovar, u ktorého Zákazník reklamuje iné vady, doručuje Zákazník osobne vybranému Partnerovi Škoda E-Shopu (podľa zoznamu Partnerov) alebo reklamovaný tovar posiela poštou na vlastné náklady na adresu: DANUBIASERVICE a.s., Škoda E-Shop, Rožňavská 30, 821 04 Bratislava

Formulár na reklamáciu tovaru je k stiahnutiu TU.

Zákazník pritom čo najvýstižnejšie popíše vady a ich prejavy.

Pri reklamácii je Zákazník povinný postupovať takto:

(i) Pokiaľ sa jedná o reklamáciu dodávky (napr. množstevné rozdiely medzi objednaným a skutočne dodaným tovarom), Zákazník tovar reklamuje osobne u Partnera Škoda E-shopu, alebo na infolinke, tel. č. 0800 124 125, prípadne cez e-mail : infolinka@skoda-auto.sk

(ii) Pokiaľ ide o reklamáciu funkčnej vady tovaru, Zákazník reklamuje tovar osobne u Partnera Škoda E-shopu, ktorého zvolil na vybavenie tejto reklamácie (zoznam Partnerov) alebo reklamovaný tovar posiela poštou na vlastné náklady na adresu: DANUBIASERVICE a.s., Škoda E-Shop, Rožňavská 30, 821 04 Bratislava

(iii) Zákazník so zásielkou prinesie dodací list a faktúru

Partner Škoda E-shopu sprostredkováva reklamáciu tovaru a vykonáva základnú kontrolu kvantity a kvality tovaru. Právo na finálne rozhodnutie o uznaní / neuznaní reklamácie tovaru má predávajúci – Škoda Auto Slovensko.

Reklamácia bude vybavená čo najrýchlejšie. V prípade Zákazníka - spotrebiteľa bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade Zákazníka - podnikateľa bude reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu.

 

3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS) medzi Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom a Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia. Návrh na začatie konania ARS je možné podať prostredníctvom webového formulára na internetovej adrese:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Návrh na začatie konania ARS je možné zaslať elektronicky, poštou, prípadne podať návrh osobne na kontaktnom mieste ARS:

Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI )
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Bajkalská 21/A, p. p. 29
827 99 Bratislava 27,

Email: 
ars@soi.sk

Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov), taktiež webovú stránku:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

4. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Zákazníka, ktoré sú súčasťou objednávok, či rezervácii, sú považované za dôverné informácie a sú chránené proti zneužitiu. Osobné údaje bude spracovávať Predávajúci prípadne Partner Škoda E-shopu, u ktorého si Zákazník tovar preberá, ako prevádzkovatelia osobných údajov, alebo subjekty zmluvne poverené prevádzkovateľom spracovaním osobných údajov, za účelom uskutočnenia plnenia zmluvy so Zákazníkom a za účelom ponuky produktov a služieb značky Škoda, zisťovania spokojnosti Zákazníkov, ako aj za účelom šírenia obchodných oznámení  podľa zákona č. 452/2021 Z.z., o elektronických komunikáciách, a to až do doby písomného vyjadrenia ich nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má ďalšie práva podrobnejšie špecifikované v Európskom nariadení o ochrane osobných údajov 2016/679. Ich vymenovanie je k dispozícii TU. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Zákazníka dobrovoľné. Pokiaľ si Zákazník neželá, aby mu boli posielané informácie o prípadných ponukách obchodu a služieb, oznámi túto skutočnosť Predávajúcemu e-mailom: dpo@skoda-auto.sk

5. ZÁVÄZNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK

Pre vzťah medzi Predávajúcim a Zákazníkom je rozhodujúce znenie Všeobecných obchodných podmienok Škoda E-Shop, účinné ku dňu vytvorenia príslušnej objednávky zo strany Zákazníka.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.07.2024